Privacyverklaring


Algemeen
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 van kracht. Deze nieuwe wet is ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en de plichten van Gehoorzame Huishond / Hand in Poot die gelden op grond van de AVG.

Gehoorzame Huishond / Hand in Poot
Gehoorzame Huishond / Hand in Poot verwerkt diverse persoonsgegevens van u. Dit is noodzakelijk voor de (financiële) administratie, (indeling trainingen) en om later terug te kunnen vallen op de verslaglegging van consulten.

Plicht Gehoorzame Huishond / Hand in Poot
Gehoorzame Huishond / Hand in Poot is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in het bedrijf plaatsvindt en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Gehoorzame Huishond / Hand in Poot zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacy verklaring om de tekst aan te laten sluiten op de laatste stand van zaken. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet wij als volgt:
- Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: 
        - voor dienstverlening (verslaglegging van consulten, indeling trainingen en communicatie met u);
        - voor de financiële administratie;
        - indien Gehoorzame Huishond / Hand in Poot hiertoe wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte;
        - om u te informeren over (wijzigingen van) diensten en producten;
        - gegevens kunnen ook gebruikt worden voor toekomstige promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening van Gehoorzame Huishond / Hand in Poot
           - Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden;
- Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang;
- Indien van toepassing: alle medewerkers binnen het bedrijf hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens;
- Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede dienstverlening.

Uw rechten als betrokkene
U heeft de volgende rechten:
- Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden;
- Het recht op inzage en afschrift van die gegevens, voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
- Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn met inachtneming van de wettelijke mogelijkheden zoals bewaarplicht financiële gegevens bedrijven. 

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden 
Gehoorzame Huishond / Hand in Poot verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Gehoorzame Huishond / Hand in Poot, sluit Gehoorzame Huishond / Hand in Poot een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. In geval van advisering consulatie deskundigen op kynologisch gebied en/of ten behoeve van doorverwijzen, overlegt Gehoorzame Huishond / Hand in Poot uw gegevens enkel op uw toestemming.

In kaart brengen websitebezoek 
Gehoorzame Huishond / Hand in Poot gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Gehoorzame Huishond / Hand in Poot gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthoudt bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.